Bescherming persoonsgegevens in mijn praktijk

Uw privacy in mijn praktijk
Ik draag zorg voor de bescherming van uw persoons- en persoonlijke gegevens. Dit is ook wettelijk vastgelegd in de Wet AVG van mei 2018: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dossier: welke gegevens?
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als uw begeleider en coach, een dossier aanleg.  Uw dossier bevat aantekeningen over de sessies die u bij mij volgt, zoals de behandelde thema’s en gebruikte werkvormen.
Ook kan het zijn dat er gegevens worden opgenomen in het dossier die voor uw begeleidingsproces noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Waarborgen privacy
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw begeleider heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Andere doelen voor gebruik van uw gegevens
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Dit betreft:
uw naam, adres en woonplaats, geboortedatum, de datum van begeleiding, een korte omschrijving zoals ‘psychosociaal consult’, en tot slot de kosten van het consult.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bewaartermijn dossier
Uw gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy met mailing
Ik gebruik uw mailadres voor het digitaal versturen van de facturen. Daarnaast verstuur ik een aantal keren per jaar een nieuwsbrief met inspiratie en informatie. Uw mailadres zal nooit via mij aan anderen worden verstrekt. Voor de nieuwsbrief kunt u zich altijd uitschrijven door te klikken op de link onder aan de brief.